KONKURS ŚLADAMI GEN. KLEMENSA RUDNICKIEGO 

Konkurs „Śladami gen. Klemensa Rudnickiego” jest trzecim po sesji naukowej (30 czerwca 2018) i lekcji historii w Szkole Podstawowej w Stubnie (7 grudnia 2018) wydarzeniem organizowanym przez nasze Stowarzyszenie w ramach projektu „Upamiętnienie gen. Klemensa Rudnickiego”. Pomysł zrodził się po spotkaniu na z młodzieżą szkolną w Stubnie. Klemens Rudnicki z początkiem II wojny światowej prowadził na tym właśnie terenie działalność konspiracyjną, a po aresztowaniu więziony był w Stubnie. Ujął nas entuzjazm i zainteresowanie uczniów z jakim przyjęli historię Generała. Po debatach i naradach wyklarowała się koncepcja konkursu zaakceptowana przez Dyrekcję Szkoły. Do realizacji konkursu zaprosiliśmy nie tylko członków naszego stowarzyszenia, ale także Sympatyków, przychylne nam instytucje, osobistości i życzliwych ludzi. Nawiązaliśmy także kontakt z tzw. Starą Emigracją w Wielkiej Brytanii, z osobami, które znały generała i do dziś aktywnie działają w środowisku polonijnym. Dlatego jednym z naszych partnerów jest Studium Polski Podziemnej. Miłym zaskoczeniem jest także zainteresowanie i słowa uznania ze strony rodziny i krewnych Klemensa Rudnickiego.  Nie chcieliśmy, by zadanie konkursowe było sprawdzianem znajomości dat i informacji związanych z biografią generała. Bardziej zależało nam, by uczestnik konkursu „zaprzyjaźnił się z Klemensem Rudnickim”, wyobraził sobie jego postać, emocje, koleje losu i postawę życiową – jednym słowem stworzył swój własny obraz tego bohatera. Wśród konkursowych prac powstało wiele osobistych portretów.  Największe wrażenie zrobiło na Kapitule popiersie wykonane z wielką maestrią z …czekolady (Autorki pracy Zofia Dykiel, Zuzanna Dykiel ,Julia Wasiewicz)  oraz praca zawierająca wzruszający list generała do swojej babci Zofii z Mrozowickich Rudnickiej  (Autorzy Izabela Opala i Dominik Opala). Chcemy podkreślić, że każda praca wykazywała indywidualizm Autora, a często i ogromną pomysłowość. Dlatego obrady Kapituły w dniu 5 kwietnia 2019 roku trwały blisko 3 godziny, a wybór laureatów nie był łatwy. 

Gala
 finałowa 29 kwietnia 2019 w Szkole im. Świętej Jadwigi Królowej

Gospodarzem gali był Pan Dyrektor Daniel Zielenkiewicz
. Uroczystość rozpoczął hymn państwowy i wprowadzenie pocztu sztandarowego. Scenografię stanowiły starannie wyeksponowane prace konkursowe. Bardzo ważnym punktem gali był wykład Przewodniczącego Kapituły o kanonizacji Królowej Jadwigi – patronki SzkołyRoman Maria Zawadzki – Profesor Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II, członek Polskiej Akademii Umiejętności jest wybitnym znawcą tego zagadnienia, gdyż osobiście zajmował się badaniami i opracowaniem dokumentów istotnych dla procesu kanonizacji Jadwigi. Profesor Zawadzki opublikował na ten temat kilka rozpraw naukowych i dokonał edycji łacińskich tekstów średniowiecznych, które przetłumaczył na język polski. Ze względu na swe wielkie zasługi miał zaszczyt osobiście uczestniczyć w uroczystości kanonizacyjnej na Krakowskich Błoniach. Uniwersytecki wykład Profesora był dla Szkoły i wszystkich uczestników gali wyjątkowym wydarzeniem. Panu Profesorowi dziękujemy za zaangażowanie się w inicjatywę Stowarzyszenia, poświęcenie czasu, podzielenie się swoją cenną wiedzą i księgozbiorem. W scenariuszu gali znalazły się też dwa punkty bezpośrednio odnoszące się do bohatera naszego konkursu. Jerzy Dobrowolski odczytał fragmenty wspomnień Jacka Czeczot- Gawraka o Klemensie Rudnickim. Następnie został rozegrany quiz historyczny o Generale
Uczestnicy konkursu w napięciu czekali na odczytanie werdyktu i ceremonię wręczenia nagród. Werdykt odczytała Magdalena Wisiecka – członek Kapituły i Prezes Zarządu Stowarzyszenia Dom  Słońca  pod Sokołem. Nagrodzonym osobiście gratulował Przewodniczący kapituły Profesor Roman Maria Zawadzki. Laureaci i wyróżnieni otrzymali nagrody książkowe oraz dyplomy podpisane przez Ministra Jana Józefa Kasprzyka i Przewodniczącego Kapituły. Piątka najlepszych, „top five” otrzymała dedykacje od Kamila Stocha. Uroczystość zakończyła zapowiedź wycieczki do Krakowa i wspólne pamiątkowe zdjęcia.

 

*Profesor Roman Maria Zawadzki przekazał w darze dla Szkoły następujące książki:

1. KS. Michał JAGOSZ, Beatyfikacja i kanonizacja świętej Jadwigi królowej, Kraków 2003,
2. Jubileusz sześćsetlecia Wydziału Teologicznego w Krakowie, 20 X 1996 – 20 X 1997, Kraków 1998.
3. R.M. Zawadzki, Wartość i kształt. U źródeł przemian i wzrostu świętości królowej Jadwigi, „Aalecta Cracoviensia” 19:1987, s.117-141;
4. R.M. Zawadzki, Fundacje i darowizny kościelne królowej Jadwigi, „Analecta Cracoviensia” 27:1995, s. 679-700.
5. Cracoviensis Canonizationis beatae Hedvigis reginae position super virtutibus, Romae (1374-1399), Romae-Cracovuae 1995

To dzieło ma wartość szczególną. Zawiera ono dokumentację całego procesu kanonizacyjnego Królowej Jadwigi. Powstawało przez 10 lat (1985-1995). Jest efektem pracy intelektualnej wielu autorów-specjalistów w zakresie teologii, prawa kościelnego historii politycznej, historii Kościoła, historii sztuki i innych. Opublikowano tu przede wszystkim całość znanych dzisiaj dokumentów z XIV i XV wieku, odnoszących się do osoby Królowej Jadwigi oraz dokumentów kościelnych, zwłaszcza orzeczeń  Stolicy Apostolskiej nagromadzonych w ciągu minionych sześciuset lat. Tom uzupełniają naukowe komentarze, objaśniające biografię Świętej Jadwigi w wielu aspektach problemowych: religijno-kościelnym, społeczno-politycznych i innych. Ważną częścią tej dokumentacji jest opisanie kultu, jakim Królowa Jadwiga otaczana była w Narodzie Polskim jako osoba święta. Znaczną część tomu zawiera opis rozwoju kultu Królowej, jako osoby świętej, od momentu jej zgonu (17 lipca 1399), do naszych czasów. Ta dokumentacja została zatwierdzona przez Kongregację do spraw osób świętych (Congregatio de czusis sanctorum).

*Urząd Do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych przekazał cenne książki i albumy o tematyce niepodległościowej:
1. Wiesław A. Lasocki „Wojtek spod Monte Cassino”
2. Ireneusz T. Misiak „Holokaust Kościoła Katolickiego na Kresach Wschodnich 1941-1945”
3. „Józef Piłsudski -Służba Ojczyźnie”
4. Andrzej Chmielarz, Witold Rawski ” Śladami Marszałka Józefa Piłsudskiego cz. I i II „
5. Henryk Sobierajski, Andrzej Dyszyński „Hubal, Henryk Dobrzański 1897-1940”
6. Karol Chylak, Marek Michalik ” Paweł Wielechowski 1953-2013″
7. Janusz Tadeusz Nowak „Droga do Niepodległości” – 3 egz.
8. „Legiony Polskie 1914-1918”
9. „100 Polskich Legionistów” – 3 egz.

*Muzeum Armii Krajowej im. gen. Emila Fieldorfa „Nila” w Krakowie przekazało 5 pakietów upominkowych Burza 44 zawierających m.in. ciekawe pozycje wydawnicze, gadżety i przydatną w niepogodę pelerynę.

*Starostwo przemyskie przekazało materiały promujące piękno ziemi przemyskiej.

*Stowarzyszenie Sieć Solidarności

Przekazała publikacje i materiały dotyczące historii Solidarności i opozycji antykomunistycznej, w tym egzemplarze archiwalne Zeszytu Historycznego Sieci Solidarności pt. „Pamięć o bohaterach”. Publikacja ta pokazuje, w jaki sposób środowisko opozycji dbało o pamięć bohaterów z czasów II wojny i okresu powojennego w postaci wydawnictw podziemnych, w tym filatelistyki drugiego obiegu. Wśród prezentowanych znaczków nagrodzeni uczniowie znajdą ten upamiętniający bohatera ich konkursu gen. Klemensa Rudnickiego. Uczniów zainteresuje zapewne też film o strajku w Nowej Hucie, o którym uczą się na lekcji historii. Od Stowarzyszenia Sieć Solidarności dostaliśmy także kilka egzemplarzy albumu „Zapis zdarzeń Andrzeja Stawiarskiego” z dedykacjami dla naszych laureatów. Autor zdjęć, legendarny fotograf protestów i strajków, choć w naszej gali uczestniczył jako gość specjalny – sięgnął po aparat i wykonał szereg zdjęć, które dla nas wszystkich stanowią wspaniałą pamiątkę.

*Ponadto w puli nagród znalazły się książki z osobistymi dedykacjami Autorów:  
„Broniś Piłsudski” Katarzyny Nowak i „Serce Europy” Normana Daviesa.

Prace konkursowe 

Dary dla szkoły oraz nagrody konkursowe

Kapituła Konkursu

„Śladami gen. Klemensa Rudnickiego”

Uroczysty finał konkursu 

Fotorelacja z gali finałowej na zdjęciach Andrzeja Stawiarskiego

Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie promowała Konkurs

„Śladami gen. Klemensa Rudnickiego”

w swoich placówkach w Małopolsce oraz na stronie internetowej